تمایز اثباتی- هنجاری و تقدم تاریخی آن بر تمایز واقعیت- ارزش در علم اقتصاد
41 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی شماره 26
نقش: مترجم
سال نشر: 1387/7/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود